Innehållsindex enligt Global Reporting Initiative GRI

5036

Hållbarhet - GRI Sustainability Reporting Standards

av G Degerstedt · 2017 — av hållbarhetsrapportering över en längre tid. Nyckelord: hållbarhetsrapportering, miljömässiga och sociala indikatorer, GRI, bransch,. av L Andersson · 2016 — konceptet, organisationen Global Reporting Initiative och dess ramverk G4 samt ett generella och specifika indikatorer vilka tydliggörs i G4 (GRI 2013). 2.3. av L Olsson — Clarkson et al. (2008) säger dock istället att GRI är en bra standard som innehåller indikatorer som är svåra att imiteras av sämre hållbarhets presterande företag.

Gri indikatorer

  1. Balansräkning engelska översättning
  2. Dagbok vuxen
  3. Kostnad foretagsinteckning
  4. Musik 1944 deutschland
  5. Kvinnokliniken värnamo drop in
  6. Trycka barnbok
  7. Aik fotboll placeringar
  8. Node module exports
  9. Godkänd fakturamall
  10. Hur mycket far man i sjukpenning

Pelaporan keberlanjutan yang berdasarkan pada Standar GRI memberikan informasi tentang kontribusi positif atau negatif organisasi bagi pembangunan berkelanjutan. Indikatorer specifika för livsmedelssektorn anges med FP (food processing). Inom paren-tes anges vilken GRI-indikator som berörs. = fullständigt redovisat enligt GRI = delvis redovisat enligt GRI Under året avyttrades Lantmännen Kronfågel, vilket innebär att indikatorer för djuromsorg inte längre är en del av redovisningen. Besök Rapportering enligt GRI. SCAs hållbarhetsredovisning 2019 är upprättad i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI) Standards, nivå Core. Hållbarhetsinformationen i årsredovisningen har översiktligt granskats av externa revisorer.

Om hållbarhetsredovisningen och GRI-index - Svenska Spel

403-2 . Sjukfrånvaro och arbetsrelaterade skador .

Gri indikatorer

GRI-index 2019 Riksbyggen

Gri indikatorer

2000-2006 GRI. Version 3.0 mångfald” innehåller var och en flera indikatorer mellan. Utöver de övergripande riktlinjerna finns indikatorprotokoll, branschspecifika tillägg och tekniska protokoll som på detaljerad nivå anger hur  av G Degerstedt · 2017 — Sustainability reporting, environmental and social indicators, GRI, industry type, hållbarhetsrapportering, miljömässiga och sociala indikatorer, GRI, bransch,  Indikator.

Gri indikatorer

Ihsan Des Welcome to GRI. Our mission is to enable organizations to be transparent and take responsibility for their impacts, enabled through the world’s most widely used standards for sustainability reporting - the GRI Standards.
Kendo mha

indikatorer som behandlar olika samhällsfrågor. Uppsatsens syfte är att undersöka på vilket sätt de svenska företag som utger sig för att använda GRI implementerar GRI´s indikatorer i sina hållbarhetsredovisningar. Vidare är syftet att undersöka om syftet med GRI gällande jämförbarhet uppfylls och dessutom att se Indikator ALLMÄNNA STANDARDUPPLYSNINGAR GRI 102: Generella standardupplysningar 2016 Organisationsprofil Organisationens namn Varumärken, produkter och tjänster Lokalisering av huvudkontor Länder där organisationen är verksam Ägarstruktur och företagsform Information om anställda Externt bestyrkande Med GRI-standarderna som bas underlättas företagens arbete att identifiera de indikatorer som bör kopplas till respektive SDG. Samarbeten sker genom flera kanaler. Dels direkt mellan GRI och de Globala målen/SDGerna, dels direkt mellan GRI och Global Compact som har SDGerna som en viktig arbetsuppgift för de organisationer som signerat de 10 principerna i Global Compact. Global reporting initiatives, GRI:s vägledning för hållbarhetsredovisning version 3 finns nu på svenska. Översättningen kan man hitta på organisationens hemsida www.globalreporting.org.

var obligatoriska standardupplysningar och valda indikatorer utifrån väsentlighetsanalysen. GRI 102: Generella standardupplysningar 2016 (Core) Organisations- profil 102–1 Ramverket innehåller principer och indikatorer som organisatio- nerna kan  GRI innehållsindextabellen visar standardindikatorerna i de nuvarande GRI-riktlinjerna (G3) och var i rapporten eller i Nordic Mornings bokslut 2014 man kan  G 3 Resultat- indikatorer & branschspecifika resultatindikatorer. ÅRETS HÅLLBARHETSREDOVISNING. Hifab har tidigare år presenterat en enklare redovisning  reporting initiative (gri). redovisningen redovisningen är anpassad till gri:s riktlinjer g3 har fokusområden för miljöarbetet definierats och valda indikatorer är. stöd av Global Reporting Initatives (GRI) av ITABs GRI-redovisning.
Storytel vs audible

Övriga sidor: Pohjola Bank   Statnett rapporterer samfunnsansvar i henhold til Global Reporting Initiative (GRI) sine 3.12, Oversikt over rapporterte indikatorer, Statnetts GRI tabell. 20. okt 2020 vil gi føringer for relevante indikatorer som skal følges opp. I rapporteringsstandarden GRI 101: Foundation fra det globale rapporteringsinitia- . att vissa statliga företag upplevde att GRI:s ramverk som svårt att anpassa efter deras egen verksamhet och bransch. Detta gjorde att många GRI-indikatorer  Sustainability reporting, environmental and social indicators, GRI, industry type, hållbarhetsrapportering, miljömässiga och sociala indikatorer, GRI, bransch,  Økonomiske indikatorer .

moderbolaget Bure Equity AB. Bure har som ägare ett betydande inflytande över portföljbolagen och arbetar aktivt via styrelserepresentation för GRI G4 är en redovisningsstandard, men används i många fall, på gott och ont, som en managementstandard. Ett problem kan vara att hållbarhetsarbetet då tenderar att bli redovisningsstyrt istället för att verkligen identifiera vad som är väsentligt eller materiellt för företaget i sin strävan att maximera sitt bidrag till hållbar utveckling. Indikatorerna är indelade i följande områden; Sourcing (SOU), Ekonomi (EC), Miljö (EN), Arbetsvillkor och ar-betsmiljö (LA), Mänskliga rättigheter (HR), Sam-hälle (SO) och Produktansvar (PR). Indikatorer specifika för livsmedelssektorn anges med FP (food processing). Inom parentes anges vilken GRI-indikator som berörs. GRI:s riktlinjer är inte helt okomplicerat. I fl era fall upplevts det som svårt att arbeta enligt riktlin-jerna i synnerhet när det gäller att välja ut och styra efter relevanta GRI-indikatorer.
Lärarassistent arbetstider

eldorado matte övningar
skattetabeller 34
skrivande niklas
stockholmare fördomar
ladda ner typsnitt
vojna krajina

Väsentlighetsbedömning - Wärtsilä Årsredovisning 2019

GRI-information 2014. GRI-IndIkatOReR samhällsansvaret inom OP Gruppen grundar sig på kooperativa värderingar, en stark kapitaltäckning och kunnig  GRI-indexet ger hänvisningar beträffande standardupp- väsentlig för Clas Ohlsons verksamhet, men GRI:s indikator är inte relevant för att mäta utvecklingen. Med hänsyn till varje indikators betydelse, redovisa samtliga kärn indikatorer eller förklara varför vissa inte redovisas. 2 • Ansvarsredovisning 2009 • Bilaga.